מונחים רפואיים חזור

עצם הלחי zygomatic bone, os zygomaticum, cheekbone, jugal b

תאור

כל אחת מזוג עצמות שיוצרות את החלק הבולט של הלחיים. ראה גם גולגולת.