קליפה מוטורית
motor cortex, excitable area, Rolando's area

תאור

האזור בקליפת המוח שאחראי לשליחת אותות עצביים הגורמים לפעילות רצונית של שרירי הגוף. הקליפה המוטורית של ההמיספרה המוחית השמאלית אחראית לפעילות השרירים בצד הימני של הגוף, וזו של ההמיספרה הימנית אחראית לפעילות בצד שמאל של הגוף.