תרדמת
coma, comatoseness

תאור

מצב של חוסר הכרה בו האדם אינו מגיב אפילו לגירויים חזקים.